TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

Forssan HitsausPiste Oy
Lepistönkatu 18, 30100 Forssa
Y-tunnus 3252834-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jari Rantanen
jari.rantanen@forssanhitsaus.fi
040 592 6675

3. Rekisterin nimi

Forssan Hitsauspisteen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde), sopimus jossa rekisteröity on osapuolena, henkilön suostumus.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välisen asiakassuhteen hoito, ylläpito sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Yrityksen nimi
  • Yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
  • Toimitus- ja laskutusosoitteet
  • Tarjouspyynnöt, ostohistoria ja laskutushistoria
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Verkkopalvelumme keräämät tiedot
  • IP-osoitetieto
  • Ohjelmisto- ja laitteistotieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään suoraan asiakkailta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, sekä verkkopalvelumme kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa luotetuille kolmansille osapuolille, jotka auttavat meitä liiketoimintamme suorittamisessa tai sivustomme ylläpidossa. Tietoja voidaan jakaa myös epäiltäessä laitonta toimintaa tai viranomaisen pyynnöstä. Kaikki tiedot on pidettävä luottamuksellisina. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsy on vain yhteyshenkilöllä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia ja huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun tietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietojen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Osa tiedoista saattaa olla erikseen säädetty salassa pidettäviksi (salassapitosopimus).

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa)